دکتر علی زاهد

درباره من
  • دکترای فلسفه

  • شاهنامه پژوه

  • یونگ شناس

  • اسطوره شناس

  • استاد دانشگاه

  • نویسنده کتاب های: ضرورت و هستی، مفهوم تائو، نظم و بی نظمی، هستی و امر قدسی، فلسفه و درمانگری، به سوی الهیات غیر متافیزیک، پرسه زنی در تالار فلسفه، از انتشارات نگاه معاصر

دوره های من